Taj Mahal, Agra

Taj Mahal, Agra

 The Sadhu, Varanasi

The Sadhu, Varanasi

 House in the Himalaya, Annapurna Foothills

House in the Himalaya, Annapurna Foothills

 Tuk Tuk, Varanasi

Tuk Tuk, Varanasi

 The Potters Wife, Rajasthan

The Potters Wife, Rajasthan

 Elephants of Bhaktapur

Elephants of Bhaktapur

 Buddhist Monk, Monkey Temple

Buddhist Monk, Monkey Temple

 Festival of Light, Varanasi

Festival of Light, Varanasi

 Sadhu Baba Vijay Nund & Daughter, Varanasi

Sadhu Baba Vijay Nund & Daughter, Varanasi

 The Taj Mahal at Dawn, Agra

The Taj Mahal at Dawn, Agra

 The Taj Mahal at Dawn II, Agra

The Taj Mahal at Dawn II, Agra

 Lady, Chand Baori

Lady, Chand Baori

 The Shoe Repair Man, Agra

The Shoe Repair Man, Agra

 The Chand Baori

The Chand Baori

 Children of Varanasi

Children of Varanasi

 Children of Varanasi II

Children of Varanasi II

 The Water Pump, Jaipur

The Water Pump, Jaipur

 Goats of Varanasi

Goats of Varanasi

 Girls at the Festival of Light, Varanasi

Girls at the Festival of Light, Varanasi

 Faces, Kathmandu

Faces, Kathmandu

 The Ancient City of Benares

The Ancient City of Benares

 Man of Varanasi

Man of Varanasi

 Street Life in New Delhi

Street Life in New Delhi

 The Amber Fort, Rajasthan

The Amber Fort, Rajasthan

 Shrine at the Chand Baori

Shrine at the Chand Baori

 Kathmandu

Kathmandu

 Kedar Ghat, Varanasi

Kedar Ghat, Varanasi

 Shrine at Bhaktapur

Shrine at Bhaktapur

 Inside the Chand Baori

Inside the Chand Baori

 Master of the Silk Loom, Varanasi

Master of the Silk Loom, Varanasi

 The Print Maker, Varanasi

The Print Maker, Varanasi

 Barbers of Varanasi

Barbers of Varanasi

 The Dispute, Jama Masjid

The Dispute, Jama Masjid

 Man and his Bike, Jaipur

Man and his Bike, Jaipur